Projekt

Projekt „Czesko – polskie Centrum Leksykograficzne” po wcześniejszych ustaleniach między oboma partnerami został zgłoszony a następnie zatwierdzony do realizacji jako projekt  finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Republiki Czeskiej za pośrednictwem FF UP i pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Jednym z efektów ciągle rozszerzających się kontaktów polsko-czeskich na terenach przygranicznych jest konieczność kontrastywnego spojrzenia na oba pokrewne języki. Obszary języka związane z codziennym życiem (wymiana handlowa, sytuacje kryzysowe, integracja europejska z perspektywy administracji lokalnej) do tej pory nie znajdowały się w centrum zainteresowań badawczych uczelni wyższych. Niniejszy projekt umożliwi zmianę tej sytuacji, dzięki rozpoczęciu przez czeską i polską stronę badań leksykograficznych, których celem będzie wydanie słowników z myślą o wykorzystaniu ich w codziennych kontaktach, słowników i które będą oddane do dyspozycji szerszego kręgu odbiorców.

Tak zakreślony projekt pozwali na integrację nie tylko czeskich i polskich językoznawców, fachowców i tłumaczy, ale również w dużej mierze studentów. Powiązanie projektu z szeroko rozumianym użytkownikiem-odbiorcą końcowych produktów będzie również stanowiło próbę wyjścia nauki poza tradycyjne ramy akademickie.