Cíle

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je založení lexikografických center v obou akademických zařízeních a prohloubení jazykových znalostí a vědomostí cílových skupin. Dalším cílem je vybudování sítě spolupráce obou vysokých škol a veřejných institucí. Tyto činnosti posílí pozici zástupců cílových skupin (požárníci, záchranná služba, celní služba, pohraničníci, policie atd.) na trhu práce.

Specifické cíle projektu

Specifickým cílem je vytvoření platformy pro spolupráci vysokých škol s veřejnými institucemi cestou pořádání společných odborných konferencí a workshopu, zpracováním odborné slovní zásoby v podobě slovníků (česko-polského slovníku právně-administrativních termínů EU a praktického slovníku termínů Integrovaného záchranného systému v pohraničí).

Cílové skupiny projektu

Specifika projektu si vyžaduje nasměrování činností směrem ke třem různým cílovým skupinám.

1. vědečtí pracovníci a studenti ? aktivní účast na tvorbě slovníků a pořádání konferencí,
2. pracovníci veřejné správy ? částečně také odběratelé výsledných produktů,
3. pracovníci Integrovaného záchranného systému, kteří budou odběrateli výsledných produktů.