Česko-polské lexikografické centrum

Česko-polské lexikografické centrum zahájilo svou činnost inaugurační konferencí dne 20.4.2012. Konference se uskutečnila na půdě Sekce polonistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktivity:

Mezinárodní vědecká konference v Olomouci

Ve dnech 24. – 25. října 2013 se konala mezinárodní vědecká konference „Srovnávací aspekt lexikologie: teorie a praxe”, které se zúčastnili vědci z polských a českých univerzit a vysokých škol.

Mezinárodní studentská vědecká konference

Ve dnech 23. – 24. května 2013 se konala mezinárodní studentská konference „Lexikografické problémy popisu terminologie (se zvláštním zřetelem na termíny integrovaného záchranného systému)”. Místo konání – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Ratiboři. Konference byla organizována polským partnerem v rámci aktivit Česko-polského lexikografického centra, mezinárodního výzkumného projektu koordinovaného Sekcí polonistiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Pozvánka
Přihláška

O Česko-polském lexikografickém centru v Sosnovci

V Sosnovci se dne 12. dubna 2013 uskutečnil odborný workshop „Než začnete tlumočit… Přípravná cvičení (Kognitivní dovednosti v tlumočnické praxi. Tlumočení z listu)”, který zorganizovala sekce polonistiky Katedry slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem slovanské filologie Slezské univerzity v Katovicích v rámci projektu IFIT. U této příležitosti mgr Izabela Szulc a mgr Marcin Wągiel prezentovali pracovníkům a studentům Slezské univerzity koncepci, cíli a dosavadní výsledky projektu Česko-polské lexikografické centrum.

O česko-polském lexikografickém centru v Olomouci

Dne 26. února 2013 se v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje konal seminář „Realizované projekty v česko-polském příhraničí Olomouckého kraje a příprava budoucího programového období 2014-2020“ v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. V průběhu semináře Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. prezentovala účastníkům obecnou ideji a cíle Česko-polského lexikografického centra a dosavadní výsledky výzkumů provedených v rámci projektu.

 O Česko-polském lexikografickém centru v Krakově

V Krakově se dne 30. listopadu 2012 konal odborný workshop „Kognitivní dovednosti v tlumočnické praxi. Konsekutivní notace”, který zorganizovala sekce polonistiky Katedry slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem slovanské filologie Filologické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově). Setkání se zástupci krakovské slavistiky bylo vynikající příležitostí k propagaci Česko-polského lexikografického centra v zahraničním akademickém prostředí. Vedoucí workshopu mgr Izabela Szulc a mgr Marcin Wągiel seznámili vědecké pracovníky a studenty Jagellonské univerzity s obecnou koncepcí a hlavními cíli projektu a představili dosavadní činnost a webové stránky Centra.

Workshop „Komunikace v krizových situacích v přihraničním pásmu“

V rámci činnosti Česko-polského lexikografického centra se dne 17. října 2012 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil workshop „Komunikace v krizových situacích v příhraničním pásmu“. Kromě organizátorů se workshopu zúčastnili i zástupci polského partnera, jímž je Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Ratiboři, a také olomoučtí studenti. Hostem workshopu byla paní  Dorota Rodriguez Szurman, pracovnice české sekce Evropského parlamentu, která seznámila účastníky s úlohou právníků-lingvistů v legislativním procesu EP. Paní Rodriguez-Szurman se rovněž zúčastnila setkání se studenty sekce polonistiky, jež bylo věnováno překladům odborných právních textů.

O Česko-polském lexikografickém centru v Ostravě

Dne 13. června 2012 se na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě konalo páté mezinárodní setkání polonistů, které letos pořádala Ostravská univerzita pod záštitou generální konzulky Polské republiky, paní Anny Olszewské. Setkání se zúčastnili zástupci českých a slovenských akademických center (polonisté z Brna, Olomouce, Prahy a Prešova) i kulturních institucí (Polský institut v Praze). Během svého vystoupení doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., informovala účastníky o vzniku Česko-polského lexikografického centra, formou multimediální prezentace uvedla obecnou charakteristiku a cíle tohoto projektu a také propagovala Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013. Zástupci českých a slovenských polonistik byli také informováni o workshopech a konferencích plánovaných v rámci působení Centra.